Descarca fluturas cu actele necesare pentru vanzare teren si constructii

Pentru vanzarea/donatia unui imobil format din teren si constructii, sunt necesare urmatoarele documente (dupa caz):

 • Acte proprietate teren (contract de donatie, vanzare, schimb, act de adjudecare, certificat de mostenitor, act de lichidare a patrimoniului, titlu de proprietate, sentinta partaj, etc.).
 • Acte proprietate constructie (certificat de urbanism, autorizatie de construire, contract de donatie, vanzare, schimb, act de adjudecare, certificat de mostenitor, act de lichidare a patrimoniului, titlu de proprietate, sentinta partaj, etc.)
 • Act de comasare autentic
 • Act de dezmembrare autentic
 • Avize de schimbare a categoriei de folosinta a terenului ori de scoatere din circuitul agricol al acestuia
 • Conventie matrimoniala pentru alegerea regimului matrimonial de bunuri ale sotilor la incheierea casatoriei – atata pentru vanzatori cat si pentru cumparatori
 • Conventie de schimbare a regimului matrimonial de bunuri al sotilor in timpul casatoriei – atat pentru vanzatori cat si pentru cumparatori
 • Sentinta divort (daca e cazul)
 • Schita cadastrala avizata de OCPI (pe intreg corpul de proprietate sau dezmembrat pe corpuri de proprietate distincte daca e cazul)
 • Adeverinta de rol
 • Certificat fiscal
 • Certificat energetic pentru constructiile cu o suprafata utila mai mare de 50 m.p.
 • Adeverinta de regularizare a consumului energetic (CEZ)
 • Acte de stare civila (nastere, casatorie, deces).
 • Acte de idenitate
 • Sumele necesare achitarii taxelor (atat de catre vanzator, cat si de catre comparator)

aceste documente sunt necesare si pentru autentificarea actelor de donatie, cu exceptia donventiilor matrimoniale ale donatorilor (dobanditorilor), intrucat ceea ce dobandesc prin donatie, indifferent de regimul matrimonial de bunuri adoptat este bun propriu al acestuia conform art. 340 Cod Civil.

donatiile intre rude de gradul I si gradul II scutesc donatorii de plata impozitului pe tranzactii conform art. 771 Cod Civil

Descarca fluturas cu actele necesare pentru vanzarea unui teren padure

Pentru vanzarea/donatia terenurilor padure, sunt necesare urmatoarele acte (dupa caz):

 • Acte de proprietate teren (contract de donatie, vanzare, schimb, act de adjudecare, certificat de mostenitor, act de lichidare a patrimoniului, titlu de proprietate, sentinta partaj, etc.).
 • Act de comasare
 • Act de dezmembrare
 • Avize de schimbare a categoriei de folosinta a terenului
 • Avize de scoatere din circuitul agricol
 • Conventie matrimoniala pentru alegerea regimului matrimonial de bunuri ale sotilor la incheierea casatoriei – atata pentru vanzatori cat si pentru cumparatori
 • Conventie de schimbare a regimului matrimonial de bunuri al sotilor in timpul casatoriei – atat pentru vanzatori cat si pentru cumparatori
 • Sentinta de divort (daca e cazul)
 • Schita cadastrala avizata OCPI (pe intreg corpul de proprietate sau dezmembrata pe corpuri de proprietate – daca este cazul)
 • Adeverinta de rol – in care sa se precizeze ca terenul nu este arendat conform registrului de arenda al Primariei
 • Certificat fiscal

Nota : in afara acestora, avand in vedere dreptul de preemtiune detinut de proprietarii vecini (pe toate laturile), vanzatorul va prezenta declaratia vecinilor ca renunta la executarea dreptului de preemtiune. In situatia in care vecinii sau domiciliul acestora nu se cunosc, se ca depune la Primarie "oferta de vanzare" si dupa expirarea termenului de optiune de 30 zile, Primaria ca elibera o adeverinta cu optiunea preemtorilor vecini.

Descarca fluturas cu actele necesare pentru vanzarea unui teren faneata

Pentru vanzarea/donatia terenurilor faneata, sunt necesare urmatoarele acte (dupa caz):

 • Acte de proprietate teren (contract de donatie, vanzare, schimb, act de adjudecare, certificat de mostenitor, act de lichidare a patrimoniului, titlu de proprietate, sentinta partaj, etc.).
 • Act de comasare
 • Act de dezmembrare
 • Avize de schimbare a categoriei de folosinta a terenului
 • Avize de scoatere din circuitul agricol
 • Conventie matrimoniala pentru alegerea regimului matrimonial de bunuri ale sotilor la incheierea casatoriei – atata pentru vanzatori cat si pentru cumparatori
 • Conventie de schimbare a regimului matrimonial de bunuri al sotilor in timpul casatoriei – atat pentru vanzatori cat si pentru cumparatori
 • Sentinta de divort (daca e cazul)
 • Schita cadastrala avizata OCPI (pe intreg corpul de proprietate sau dezmembrata pe corpuri de proprietate – daca este cazul)
 • Adeverinta de rol – in care sa se precizeze ca terenul nu este arendat conform registrului de arenda al Primariei
 • Certificat fiscal

Nota : Terenurile ce au categoria de folosinta pasune si faneata, urmeaza regimul juridic prevazut de OUG 34/2013 care interzice scoaterea din circuitul agricol cu exceptiile celor prevazute in aceasta ordonanta.

Descarca fluturas cu actele necesare pentru vanzarea unui teren agricol

Pentru vanzarea/donatia terenurilor agricole, sunt necesare urmatoarele acte (dupa caz):

 • Acte de proprietate teren (contract de donatie, vanzare, schimb, act de adjudecare, certificat de mostenitor, act de lichidare a patrimoniului, titlu de proprietate, sentinta partaj, etc.).
 • Act de comasare
 • Act de dezmembrare
 • Avize de schimbare a categoriei de folosinta a terenului
 • Avize de scoatere din circuitul agricol
 • Conventie matrimoniala pentru alegerea regimului matrimonial de bunuri ale sotilor la incheierea casatoriei – atata pentru vanzatori cat si pentru cumparatori
 • Conventie de schimbare a regimului matrimonial de bunuri al sotilor in timpul casatoriei – atat pentru vanzatori cat si pentru cumparatori
 • Sentinta de divort (daca e cazul)
 • Schita cadastrala avizata OCPI (pe intreg corpul de proprietate sau dezmembrata pe corpuri de proprietate – daca este cazul)
 • Adeverinta de rol – in care sa se precizeze ca terenul nu este arendat conform registrului de arenda al Primariei
 • Certificat fiscal

Nota : pentru terenurile agricole arendate, arendasul beneficiaza de un drept de preemtiune la cumparare, conform art. 1849 Cod Civil raportat la disp. Art. 1730 – 1739 Cod Civil, astfel ca acesta trebuie sa-si exprime acordul expres ca nu doreste sa cumpere terenul pentru care se incheie tranzactia si pentru care are calitatea de arendas (persoana fizica sau juridica)

Descarca fluturas cu actele necesare pentru vanzarea unui apartament

Pentru vanzare/donatia unui apartament, sunt necesare urmatoarele documente (dupa caz):

 • Actul de proprietate al vanzatorilor (contract de donatie, vanzare, schimb, act de adjudecare, certificat de mostenitor, act de lichidare a patrimoniului, titlu de proprietate, sentinta partaj, etc.)
 • Certificat de casatorie al vanzatorilor
 • Conventie matrimoniala pentru alegerea regimului matrimonial de bunuri ale sotilor la incheierea casatoriei – atata pentru vanzatori cat si pentru cumparatori
 • Conventie de schimbare a regimului matrimonial de bunuri al sotilor in timpul casatoriei – atat pentru vanzatori cat si pentru cumparatori
 • Sentintele de divort (daca e cazul)
 • Schite cadastrale avizate de OCPI (Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara)
 • Incheiere de intabulare in cartea funciara emisa de OCPI
 • Extrase de carte funciara pentru informare
 • Extras de carte funciara pentru autentificare
 • Adeverinta de la asociatia de proprietari din care sa rezulte ca vanzatorii nu au debite restante
 • Adeverinta de la CEZ cu regularizarea consumului de energie electrica achitata la zi
 • Certificat de atestare fiscala (valabil luna in curs) de la serviciul impozite si taxe al Primariei
 • Acte de stare civila (nastere, casatorie, deces) pentru stabilirea gradului de rudenie, cand vanzarea se face intre rude de gradul I si II
 • Acte de identitate
 • Certificat energetic pentru spatii cu suprafata utila mai maire de 50 m.p.
 • Orice alte acte sunt necesare pentru clarificarea regimului juridic al prorpietatii obiect al contractului de vanzare cumparare
 • Sumele necesare achitarii impozitului pe tranzactir conf. Art. 771 din Codul Fiscal pentru vanzatori si onorariu + TVA + Taxa inregistrarea proprietatii in cartea funciara, pentru cumparatori.

aceste documente sunt necesare si pentru autentificarea actelor de donatie, cu exceptia donventiilor matrimoniale ale donatorilor (dobanditorilor), intrucat ceea ce dobandesc prin donatie, indifferent de regimul matrimonial de bunuri adoptat este bun propriu al acestuia conform art. 340 Cod Civil.

donatiile intre rude de gradul I si gradul II scutesc donatorii de plata impozitului pe tranzactii conform art. 771 Cod Civil

Descarca fluturas cu actele necesare pentru legalizarea traducerilor

Inscrisul care se traduce se prezinta notarului public intr-una din urmatoarele forme :

 • In original pentru actele sub semnatura privata se da dupa caz data certa, legalizare de semnatura sau certificare
 • Inscris autentic
 • Copie legalizata ori certificata de autoritatea comptenta are detine in arhiva originalul inscrisului.

Nu se poate legaliza semnatura traducatorului daca inscrisul prezentat spre traducere este in copie simpla.
Notarul public poate elibera copii legalizate de pe traducerile aflate in arhiva biroului notarial.

Descarca fluturas cu actele necesare pentru divortul pe cale notariala

Cererea de divort se face in scris si se semneaza de catre soti sau prin mandatar, in fata notarului public si va cuprinde :

 • Declaratia sotilor ca au sau nu copii minori nascuti din casatorie sau din afara casatoriei sau adoptati
 • Acordul de principiu al ambilor parinti cu privire la copii minori.
 • Invoiala acestora cu privire la numele de familie pe are il va pura fiecare dintre soti dupa divort

La cererea de divort se vor atasa urmatoarele :

 • Fotocopii de pe certificatele de nastere ale sotilor si de pe actele de identitate ale acestora
 • Fotocopii de pe certificatele de nastere ale copiilor minori
 • Origunalul certificatului de casatorie emis de autoritatile romane, care se va elibera cu mentiune de divort, la data emiterii certificatului de divort, la dosar ramanand o copie legalizata.

Descarca fluturas cu actele necesare pentru dezbaterea succesiunii

Pentru dezbaterea succesiunii, mostenitorii vor prezenta urmatoarele documente :

 • Anexa 24 (cerere de deschidere a dezbaterilor succesorale) eliberata la cerere mostenitorilor de catre Serviciul de Stare Civila de la locul ultimului domiciliu al defunctului.
 • Certificatul de deces al persoanei pentru care s-a solicitat dezbaterea succesiunii
 • Actele de stare civila ale mostenitorilor (certificate de nastere, de casatorie, de deces)
 • Certificatul de casatorie al decedatului
 • Adeverinta de rol
 • Certificat fiscal (eliberate de primaria localitatilor pe raza carora se afla bunurile ce fac obiectul masei succcesorale)
 • Acte de proprietate pentru bunurile care au apartinut decedatului (titluri de proprietate, adeverinte de validare si procese verbale de punere in posesie, certificate de mostenitor ale sotului/sotiei predecedate sau legatarului pe care decedatul i-a mostenit, hotarari judecatoresti prin care a dobandit dreptul de proprietate asupra unor bunuri, acte de vanzare, donatie, schimb prin care decedatul a dobandit sau transferat dreptul de proprietate, acte de concesiune, locuri de veci si acorduri de construire constructii funerare – cavou, cripta etc – sau adeverinta de la comisiile parohiale on acelasi sens, CEC-uri, depozite bancare, extrase din registrul actionarilor privind actiuni detinute de defunct, la diferite societati ori SIF-uri, ori de la REGISCO – Bucuresti, orice al tact din care rezulta un drept de proprietate ori creanta al defunctului).
 • Sentinta de divort (definitiva si/sau irevocabila)
 • Acte de lichidare a patrimoniului defunctului cu sotul/sotia sa
 • Conventie de separare de patrimoniu al defunctului cu sotul/sotia
 • Declaratii de optiune succesorala pe care mostenitorii le-au facut inainte de deschiderea succesiunii
 • Procuri autentice de reprezentare la succesiune ale mostenitorilor care nu se pot prezenta in nume propriu la dezbaterea succesorala
 • Buletinele mostenitorilor si/sau ale reprezentantilor acestora
 • 2 martori cu buletinele de identitate care cunosc date despre defunct si despre mostenitorii sai
 • Acte de adoptie/infiere ale mostenirorilor (daca exista)
 • Decizii de schimbare de nume ale defunctului sau mostenitorilor (daca exista)
 • Orice alt inscris care confera informatii despre masa succesorala sau mostenitori ai defunctului.
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com